p Switchboard

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
SB Switchboard
หนึ่งในโปรแกรมเครือข่ายสังคมที่พิเศษเฉพาะ One of the kind -Social Network Software ของ Brightidea
            Switchboard ระบบโปรแกรมสังคมเครือข่ายอัจฉริยะที่ช่วยให้ องค์กรสามารถ บริหารจัดการเชิงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และหลากหลาย โดยรวบรวม จัดกลุ่ม  แบ่งประเภทแต่ละโครงการต่างๆที่มีความเกียวโยงกับกลุ่มคนจำนวนมาก และ หลายกลุ่ม ช่วยให้การบริการจัดการข้อมูลความคิดต่างๆ และเข้าถึงระบบการตัดสินใจที่รวดเร็วได้  Switchboard ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการแปรรูปความคิดทั้งหลาย ให้เป็น ข้อเสนอ Proposal ที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Scenario  ทางเลือก  Alternative แผนงาน Plan หรือ งบประมาณ Budget  และด้วย ระบบ อัตโนมัติในการพัฒนารวบรวมเป็น กลุ่มความคิด Cluster ideas  นำเสนอแนวทาง Routing และ ประเมินผลการรวบรวมความคิด Idea collection ที่หลากหลายที่มาจาก Webstorm ทำให้ Switchboard เป็นระบบกระบวนการที่สำคัญในการนำเอาความคิดทั้งหลายไปประมวลเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น Switchboard จึงเป็นโปรแกรมแบบบูรณาการ หนึ่งใน โปรแกรมหลัก Innovation management suites ของ Brightidea ที่มีระบบบริหารจัดการนวัตกรรม แบบเริ่มต้นจนจบกระบวนการ Truly End to End  Innovation Management สำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการและ ติดตามเครือข่ายกระบวนการนวัตกรรมจาก กรอบแนวคิด Concept ถึง เงินสด  Cash


บริหารจัดการข้อเสนอจากการระดมความคิดของWebstorm
Manage Proposals across all your WebStorm

Proposals ฟังก์ชั่นสามารถพัฒนาข้อเสนอจาก WebStorm เริ่มจาก 1 ความคิด ไปจนถึงหลายความคิดสู่กรอบข้อเสนอธุรกิจที่ชัดเจน Solid business concept เพื่อนำไปใช้ในการประเมิณผลและดำเนินการปฎิบัติการ

Collections   ฟังก์ชั่นการสร้างชื่อกลุ่ม Name Collection Folders เพื่อจัดระบบข้อเสนอให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการง่ายๆคือการใช้ Drag & Drop จัดกลุ่มความคิดที่หลากหลายให้เป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่า Cluster ideas หรือ คล้ายกับ Itune Playlists ซึ่งจัดหมวดสินค้า จากนั้นข้อเสนอจะถูกปรับอย่างอัตโนมัตเมื่อมีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
Action Items    ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการติดตาม หัวข้อปฎิบัติการ Action items ในกระบวนการทำงาน Workflow ของ ข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Intuitive interfaces   ฟังก์ชั่นที่ช่วยให้เข้าถึงรายละเอียด ข้อเสนอ Proposals ได้แก่ สถานะความสำคัญ ทีมงาน หัวข้อปฎิบัติการ และ ข้อมูลรวบรวมเป็นหมวดหมู่โดยใช้ ตัวผ่านที่ เป็น Structure Interfaces ทำให้การข้อเสนอและการบริหารจัดการทีมง่ายคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
Batch Operations   ฟังก์ชั่นที่บริหาร จัดการ เคลื่อนย้าย ข้อเสนอในเวลาเดียวกันพร้อมกัน  ด้วยฟังก์ชั่นเมนูที่ใช้ง่าย เช่น Drop-Down และ Drag and Drop

การพัฒนาความคิดที่หลากหลายสู่ข้อเสนอทางธุรกิจ
Develop Ideas into Business Proposal

Configuration Proposal Templates    การสร้างข้อเสนอส่วนตัวกับเจ้าของข้อเสนอ Proposal Owner และ ทีมงาน Team members โดยสามารถ สร้าง ระบบ email ที่ใช้ประโยชน์ของแบบแผนข้อเสนอ Template Proposal ที่มีอยู่แล้ว
Team Collaboration    ฟังก์ชั่นการสร้างความร่วมมือระหว่างทีม Team Collaboration เพื่อพัฒนาความคิดในทีมและระหว่างทีม นำสู่ข้อเสนอธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
Proposal Version Tracking   ติดตามพัฒนาการและความก้าวหน้าของข้อเสนอพร้อมรายละเอียด ด้วย โปรแกรม Switchboard ที่มีระบบการบันทึกข้อเสนอนวัตกรรมทั้งหลาย
Documents Repository    ฟังก์ชั่น upload งานไฟล์และ ข้อมูลสนับสนุนต่อข้อเสนอธุรกิจ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงข้อเสนอของทีมและผู้ประเมิณ
Activity Thread    ฟังก์ชั่นการปรับปรุงงานกิจกรรมล่าสุดและข้อเสนอใหม่ผ่านฟังก์ชั่นแบบ Proposal-specific Real-time RSS feeds ที่เฉพาะเจาะจง

 

ด้วยระบบการตัดสินใจและประเมิณผลที่ทันสมัยพร้อมตัวชี้วัดที่สำคัญ
DECIDE Based on Streamlined Evaluation and Key Metrics

Subject Matter Expert Evaluation  ฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อที่สำคัญสามารถประเมิณผลได้อย่างถูกต้อง ด้วย ข้อมูลส่วนกลาง Centralized Information, หัวข้อปฎิบัติการรายบุคคล Individual action Items, ระยะเวลาครบกำหนด Due date,  ปรับปรุงกิจกรรมล่าสุด Activity Updates และ ตัวชี้วัดที่สำคัญ Key Metrics
Scorecard Setup Wizard  ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการสร้างแบบประเมิณผลแบบสอบถาม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้งานง่ายและ สามารถเก็บ Save และ นำมากลับมาใช้เป็นแม่แบบ Template ในคราวต่อไป
Multi-Round Scorecarding   ระบบงาน Workflow ที่ช่วยในการให้คะแนน น้ำหนักความสำคัญหลายรูปแบบของความคิดที่หลากหลาย ผ่านจำนวนรอบของการระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Evaluator Collaboration  ฟังก์ชั่นการประเมิณผลทีมงานและให้แต่ละคนในทีมและ ระหว่างทีมสามารถแชร์ความเห็นต่างๆ ผ่านระบบ Private setting ที่เฉพาะ พร้อมเปรียบเทียบกับข้อเสนอและ คะแนน น้ำหนัก ความสำคัญ Scorecard
Aggregated Evaluation Metrics   ฟังก์ชั่นการประเมิณผลคะแนนบุคคลและผลคะแนนรวมที่รวดเร็วพร้อมกับเปรียบเทียบผลคะแนนจากจำนวนรอบของการประเมิณ