Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


PL Pipeline

          โปรแกรมสังคมเครีอข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการบริหารจัดการโครงการ Agile Cloud-based Software for Social Project Management ของ BrightideaPipeline โปรแกรมอินเตอร์เน็ตแบบ Cloud-based บริหารจัดการโครงการเชิง สังคมเครือข่าย Social project management ที่ช่วยบริหารโครงการติดตามประเมิณผลเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดที่เรียกว่า Right-Weight tool ตั้งแต่กรอบความคิดที่เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจขณะที่เครื่องมือแบบเดิมที่ใช้ในการบริหารโครงการไม่ได้ถูกสร้างจากกระบวนการที่นำผลลัพธ์มากำหนดโครงการในลักษณะ Outsides the box เพื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่กลั่นกรองรวบรวมความคิดมาจาก WebStorm และ Switchboard โปรแกรม Pipelineช่วยให้ความคล่องตัวของระบบงาน Workflow กับการดำเนินโครงการที่ต้องการความรวดเร็วในการบริหารความร่วมมือ Collaboration และการตัดสินใจโครงการ Project Execution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดำเนินโครงการนวัตกรรม EXECUTE Innovation Project

Create Projects   นำข้อเสนอที่พัฒนาจาก Switchboard มาดำเนินการตามรูปแบบโครงการ Project Format ได้ทันที    
Flexible Project Workflows    ความคล่องตัวระบบงาน Workflow ตอบสนองจุดประสงค์ การดำเนินงานโครงการโดยการใช้วิธีการตัดสินใจเฉพาะกิจ Ad hoc decision ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นช่วงๆแบ่งเป็นแต่ละเหตุการณ์ Milestones  ซึ่งช่วยให้การปรับเปลี่ยนแก้ไขสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที
Project Template    ฟังก์ชั่นช่วยสร้างแผ่นแบบ Template หรือ บันทึกระบบงานเป็นแผ่นแบบ Workflow Template  สำหรับโครงการในอนาคตและเพื่อประหยัดระยะเวลาด้วย
Tasks   ฟังก์ชั่นงาน ช่วยให้ผู้บริหารโครงการและ สมาชิกสามารถเห็นผลลัพธ์ Deliverables ได้โดยการกำหนดและมอบหมายหัวข้อปฎิบัติการ Action items
End to End Project History   Pipeline จัดเก็บข้อมูลการพัฒนา บริหาร และ ติดตามโครงการโดยผ่านระบบแบบจุดต่อจุด a truly end –to-end system จากต้นทางถึงปลายทางซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บรวมศูนย์ เอกสาร ข้อเสนอ และ ความคิดต่างๆไว้ครบถ้วน


สังคมการจัดการนวัตกรรม SOCIALIZE Innovation Management

Social Project Wall     การบริหารโครงการโดยใช้รูปแบบ Fan page แบบ Facebook-Style Project ซึ่งช่วยในการติดตามความเคลื่อนไหวและการสนับสนุนต่างๆ
Team Collaboration Page    ฟังก์ชั่นการสร้างความร่วมมือระหว่างทีม Team Collaboration เพื่อพัฒนาความคิดในทีมและระหว่างทีม นำสู่ข้อเสนอธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
Private messaging    ฟังก์ชั่นเฉพาะเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อความถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
Real-Time Activity Feed   การรวบรวมกิจกรรมโครงการทั้งภายในและภายนอกช่วยให้เห็นการจัดการเชิงลึกที่รวดเร็วของโครงการและการขับเคลื่อนของความร่วมมือ
Project-Specific Micro-Blogging   ให้ทีมสมาชิก และ ผู้บริหารรู้ถึงสถานะของโครงการและ มีส่วนรวมในการแชร์ข้อมูลของโครงการผ่านฟังก์ชั่นบูรณาการ ของ Twitter-like Micro-blogging

 

การบริหารนวัตกรรมเชิงการเงิน  Monetize Innovation

Project Portfolio  งานโครงการทั้งหลายจะถูกรวบรวมเก็บเป็นแฟ้มหลักสำหรับ เก็บรายงานทั้งหมด และ บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Financial Projection   Pipeline ช่วยพยากรณ์ทั้งโครงการเดียวและกลุ่มซึ่งสามารถปรับโครงการตามที่ต้องการได้ตลอดกระบวนการ
Project Metrics   การบริหารข้อมูลทางการเงินของโครงการและกลุ่ม การติดตามและเปลี่ยนแปลงและการประมวลผลข้อมูลเป็น รายงานต่อไป
Metric Visualization  การเพิ่มระดับบูรณาการข้อมูลเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจนและลึกซึ่งทางการเงิน
Integration via RESTful API   ข้อมูลทั้งหมดสามารถส่งผ่านโปรแกรม Pipeline เสมือนเข้าไปใช้โปรแกรมและเครื่องมืออื่นๆในการบริหารโครงการได้อย่างดี เช่น Plainview, HP, Rally, GoodData เป็นต้น

 

การบริหารนวัตกรรมเชิงการเงิน Monetize Innovation

Project Portfolio  งานโครงการทั้งหลายจะถูกรวบรวมเก็บเป็นแฟ้มหลักสำหรับ เก็บรายงานทั้งหมด และ บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Financial Projection   Pipeline ช่วยพยากรณ์ทั้งโครงการเดียวและกลุ่มซึ่งสามารถปรับโครงการตามที่ต้องการได้ตลอดกระบวนการ
Project Metrics   การบริหารข้อมูลทางการเงินของโครงการและกลุ่ม การติดตามและเปลี่ยนแปลงและการประมวลผลข้อมูลเป็น รายงานต่อไป
Metric Visualization  การเพิ่มระดับบูรณาการข้อมูลเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจนและลึกซึ่งทางการเงิน
Integration via RESTful API   ข้อมูลทั้งหมดสามารถส่งผ่านโปรแกรม Pipeline เสมือนเข้าไปใช้โปรแกรมและเครื่องมืออื่นๆในการบริหารโครงการได้อย่างดี เช่น Plainview, HP, Rally, GoodData เป็นต้น