w Innovation Suite

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


The Evolution Of Innovation Is Here.         

         The brightidea Innovation Suite โปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยบริษัทระดับโลก (Global 2000) ในการดำเนินการกำกับติดตามกระบวนการจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดรูปแบบธุรกิจ สู่การวางแผนและการนำ ไปใช้ปฏิบัติจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การบริหารนวัตกรรมความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปสู่ความสามารถเชิงพาณิชย์ด้วย ลักษณะแบบ Facebook – Style ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อระดมความคิด (WebStorm)และประมวลผลให้กลายเป็นข้อ เสนอทางธุรกิจแบบ Switchboard และโปรแกรม Pipeline ที่นำข้อเสนอมา ใช้ในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งตัวชี้วัด ความสำเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและด้านงบประมาณ ทำให้ Innovation Suite เป็นโปรแกรมนวัตกรรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุดที่บริษัทระดับโลก (Global2000) ให้การยอมรับในความสำเร็จ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา


ทำไมต้อง Brightidea
           เพราะเราแตกต่างจากระบบโปรแกรม ซึ่งใช้ในการบริหารนวัตกรรมอื่นๆ  ที่ใช้สร้างสรรค์ความคิดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ โปรแกรม Innovation Suite คือ ระบบโปรแกรมในการบริหารความคิดสู่ข้อเสนอที่ดีที่สุดและดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยการพัฒนาการบริหารและติดตามตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ (A Truly end-to end system) พร้อมทั้งเก็บบันทึก รวบรวมองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมสังคมเครือข่าย (Social Innovation)   จากความสำเร็จของความร่วมมือภายในองค์กร การระดมความคิดเชิงปฏิบัติการและดำเนินการให้เกิดผล  พร้อมชี้วัดความสำเร็จด้วยโปรแกรม Pipeline ด้วยนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจนี้ทำให้ Brightidea เป็นโปรแกรมสังคมเครือข่ายออนไลน์ ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน ช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ต้นจนจบ


บริหารนวัตกรรมด้วยข้อเสนอของไบรท์ไอเดีย The Brightidea Innovation Suite Offer

  • รูปแบบสังคมเครือข่ายออนไลน์
  • นำประสบการณ์ตรงของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • มีทางเลือกหลากหลายในการสร้างแผนธุรกิจแบบต่างๆได้อย่างคล่องตัว
  • ขยายการเติบโตตามการเจริญเติบโตขององค์กร
  • ด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการมากกว่า 11 ปี

การระดมความคิดและความร่วมมือ Brainstorm and Collaborate with WebStorm
           หลากหลายองค์กรที่ใช้โปรแกรม WebStorm ในการบริหารจัดการ เพื่อระดมความคิดที่หลากหลายจากจากจำนวนพนักงานที่ไม่จำกัด อีกทั้งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง ทั้งภาคธุรกิจและเอกชน ด้วยระบบโครงสร้างที่พร้อมขยายและเติบโตตามความต้องการของลูกค้าและการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยใช้ WebStorm ในการ

  • สร้างกลุ่มนวัตกรรมเฉพาะตัวตามโครงการที่กำหนดขึ้น พร้อมทั้งรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์
  • เก็บรวบรวมความคิดและผลตอบรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สร้างความร่วมมือโดยการรวมกลุ่มเพื่อระดมความคิด แสดงความเห็น จัดลำดับความสำคัญและการโหวตเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนาข้อเสนอด้วยสวิชบอร์ด Develop Proposal with Switch Board
           Switchboard โปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยในการบริหารจัดการ รวบรวม พัฒนาและประเมินผลจากจำนวนความคิดเห็นที่หลากหลาย จำนวนคนที่แสดงความคิดเห็นมากมาย แปรเปลี่ยนเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด ได้อย่างน่าอัศจรรย์  ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและการตัดสินใจที่ถูกต้องชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ จึงช่วยประหยัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ